ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Δικαιολογητικά Μυστηρίων

Ι. ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

  1. Από τους γονείς απαιτείται η προσκόμιση της  Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως του παιδιού .

α. Σε περίπτωση που η γέννηση του παιδιού έγινε στο εξωτερικό και δεν υπάρχει Ληξιαρχική Πράξη από το Ειδικό Ληξιαρχείο, τότε θα προσκομισθεί η Ληξιαρχική πράξη από τον τόπο γέννησης του μαζί με επίσημη μετάφραση) 

β. Σε περίπτωση που οι γονείς του ανήλικου τέκνου είναι αλλόδοξοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται  το τέκνο τους να βαπτιστεί κατά τους τύπους της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  1. Από τον ανάδοχο απαιτούνται τα εξής:

α.         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της αναδόχου (νονός ή νονά).

β.         Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης ή πολιτικό γάμο          

γ.         Βαπτιστικό του/της αναδόχου σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός/ης  (με επίσημη μετάφραση).

 

Άτομα που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και άτομα που δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι (νονοί) σε Βάπτιση και πρέπει ηλικιακά να είναι άνω των 15 ετών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

            Δεν επιτρέπεται ο στολισμός της κολυμβήθρας, ενώ σε τυχόν δεξίωση στον περίβολο του ναού ο στολισμός θα είναι διακριτικός και απλός σεβόμενοι την ιερότητα του χώρου.

divider_02

ΙΙ. ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Για την τέλεση του μυστηρίου της  βάπτισης ενηλίκου απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από την Ιερά Μητρόπολη, αφού προηγουμένως :

α. Ο υποψήφιος βαπτιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη ότι επιθυμεί να βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός.

β. Η Ιερά Μητρόπολη θα ορίσει κατηχητή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατήχησης.

Κατόπιν των παραπάνω θα απαιτηθούν τα παρακάτω: 

  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του βαπτιζομένου
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου αναδόχου και πιστοποιητικό τελεσθέντος Γάμου του υποψηφίου αναδόχου αν είναι έγγαμος.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
  4. Φωτογραφία του βαπτιζομένου
  5. Φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας. Φωτοτυπία της άδειας παραμονής στην Ελλάδα
Κοινοποιήστε: